international conference

international conference

  • امکان چاپ مقالات در ژورنال ها دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

    Find out more

Latest news

Supporters